برای پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابی نیرومند بیاید و از زمینت برگیرد و در آسمانهایت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و بروید و بکوش تا اینهمه گوشت و پیه و استخوان سنگین را که چنین به زمین وفادارت کرده است، سبک کنی و از خویش بزدایی، آنگاه به جای خزیدن، خواهی پرید.در پرنده شدن خویش بکوش و این یعنی بیرون آمدن از زندانهای اسارت .

دلم پرواز می خواهد،

دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد

دلم آواز می خواهد،

دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد

دلم بی رنگ و بی روح است

دلم نقاشی یک قلب پر احساس می خواهد!

 • در مسلک ما معنی پرواز چنین است
  با بال شکسته به هوای تو پریدن …
  متن و تصاویر زیبا درباره پرواز

  من به معجزه ی آفتاب برای شکستن تاریکی

  به معجزه ی بلند بال های پرنده برای پرواز

  و به معجزه ی سبز باران برای رویش

  ایمان دارم

   

 

Leave a comment